2006-07 മുതൽ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികയിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ -ജി.ഓ.(പി)നും 10/10/ പൊവിവ തീയതി 12.01.2010 ഉത്തരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്പഷ്‌ടീകരണം -സംബന്ധിച്ച്..See downloads** House Building Advance for State Government Employees - Availing bank financing with interest subvention ..see downloads for details**മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ..see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 11 October 2017

SSLC ENGLISH - UNIT 3 - SUMMARY OF - THE BEST INVESTMENT I EVER MADE & THE DANGER OF A SINGLE STORY

Sri Jipson Jacob ,HSA English , AVHSS Ponnani , Malappuram shares with us the summary of two prose lessons - "The Best Investment I ever made" and "The Danger of Single Story"  .
Sheni blog team extend our heartfelt gratitude to Sri Jipson Jacob Sir for his Sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE SUMMARY OF TWO PROSE LESSONS - THE BEST INVESTMENT I EVER MADE AND THE DANGER OF A SINGLE STORY.

No comments: