സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 11 October 2017

SSLC ENGLISH - UNIT 3 - SUMMARY OF - THE BEST INVESTMENT I EVER MADE & THE DANGER OF A SINGLE STORY

Sri Jipson Jacob ,HSA English , AVHSS Ponnani , Malappuram shares with us the summary of two prose lessons - "The Best Investment I ever made" and "The Danger of Single Story"  .
Sheni blog team extend our heartfelt gratitude to Sri Jipson Jacob Sir for his Sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE SUMMARY OF TWO PROSE LESSONS - THE BEST INVESTMENT I EVER MADE AND THE DANGER OF A SINGLE STORY.

No comments: