ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 11 October 2017

SSLC ENGLISH - UNIT 3 - SUMMARY OF - THE BEST INVESTMENT I EVER MADE & THE DANGER OF A SINGLE STORY

Sri Jipson Jacob ,HSA English , AVHSS Ponnani , Malappuram shares with us the summary of two prose lessons - "The Best Investment I ever made" and "The Danger of Single Story"  .
Sheni blog team extend our heartfelt gratitude to Sri Jipson Jacob Sir for his Sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE SUMMARY OF TWO PROSE LESSONS - THE BEST INVESTMENT I EVER MADE AND THE DANGER OF A SINGLE STORY.

No comments: