ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 11 October 2017

STANDARD 9 - ENGLISH ;TEACHING MANUALS FOR UNIT 4 - PROSE LESSONS AND POEM

Smt.Leena V, HSA English , GHSS Kodungallur, Thrissur, has prepared Teaching Manuals for Standard 9, Unit 4, Prose lessons and Poem. Sheni blog Team extend our heartfelt gratitude to Smt.Leena Teacher for her sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE TEACHING MANUALS FOR UNIT 4 - PROSE LESSONS AND POEM
FOR MORE  RESOURCES BY LEENA V  - CLICK HERE

No comments: