സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 11 October 2017

STANDARD 9 - ENGLISH ;TEACHING MANUALS FOR UNIT 4 - PROSE LESSONS AND POEM

Smt.Leena V, HSA English , GHSS Kodungallur, Thrissur, has prepared Teaching Manuals for Standard 9, Unit 4, Prose lessons and Poem. Sheni blog Team extend our heartfelt gratitude to Smt.Leena Teacher for her sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE TEACHING MANUALS FOR UNIT 4 - PROSE LESSONS AND POEM
FOR MORE  RESOURCES BY LEENA V  - CLICK HERE

No comments: