സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 10 October 2017

STANDARD 8 - ENGLISH - POSSIBLE DISCOURSES BASED ON THE LESSON "ROSA PARKS SAT STILL " - UNIT 3

Smt.Jisha K, HSA(English), GBHSS Tirur, who is familiar to the viewers of sheni blog is  back with a few discourses based on the lesson "Rosa Parks Sat Still" in Std 8 ,English ,Unit 3. Sheni School Blog Team express our heartfelt gratitude to Jisha Teacher for her Sincere effort.
 CLICK HERE TO DOWNLOAD THE DISCOURSES BASED ON THE LESSON "ROSA PARKS SAT STILL"
FOR MORE RESOURCES BY JISHA K - CLICK HERE

No comments: