2006-07 മുതൽ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികയിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ -ജി.ഓ.(പി)നും 10/10/ പൊവിവ തീയതി 12.01.2010 ഉത്തരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്പഷ്‌ടീകരണം -സംബന്ധിച്ച്..See downloads** House Building Advance for State Government Employees - Availing bank financing with interest subvention ..see downloads for details**മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ..see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 10 October 2017

STANDARD 8 - ENGLISH - POSSIBLE DISCOURSES BASED ON THE LESSON "ROSA PARKS SAT STILL " - UNIT 3

Smt.Jisha K, HSA(English), GBHSS Tirur, who is familiar to the viewers of sheni blog is  back with a few discourses based on the lesson "Rosa Parks Sat Still" in Std 8 ,English ,Unit 3. Sheni School Blog Team express our heartfelt gratitude to Jisha Teacher for her Sincere effort.
 CLICK HERE TO DOWNLOAD THE DISCOURSES BASED ON THE LESSON "ROSA PARKS SAT STILL"
FOR MORE RESOURCES BY JISHA K - CLICK HERE

No comments: