ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 15 November 2017

SSLC ENGLISH - UNIT 5 - "THE SCHOOL BOY" - QUESTIONS FOR COMPREHENSION

Smt.Jisha K; HSA, GBHSS Tirur Malappuram is sharing a few comprehension questions for the poem "The School Boy" of Unit 5  English, Standard 10.Sheni School blog Team extend our sincere gratitude to Smt.Jisha Teacher for her sincere venture.
CLICK HERE TO DOWNLOAD QUESTIONS FOR COMPREHENSION FOR THE POEM  - THE SCHOOL BOY
For more Resources by Jisha K - Click Here

No comments: