സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 15 November 2017

SSLC ENGLISH - UNIT 5 - "THE SCHOOL BOY" - QUESTIONS FOR COMPREHENSION

Smt.Jisha K; HSA, GBHSS Tirur Malappuram is sharing a few comprehension questions for the poem "The School Boy" of Unit 5  English, Standard 10.Sheni School blog Team extend our sincere gratitude to Smt.Jisha Teacher for her sincere venture.
CLICK HERE TO DOWNLOAD QUESTIONS FOR COMPREHENSION FOR THE POEM  - THE SCHOOL BOY
For more Resources by Jisha K - Click Here

No comments: