**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 21 January 2018

SSLC MATHS QUESTION POOL, REVISION MODULE PART 1 - PREPARED BY JOHN P.A

എസ്.എസ്.എല്‍ സി  ഗണിത പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കായി വരാപ്പുഴ Holy infant Boys High School ലെ ഗണിത അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ജോണ്‍ പി. എ സാര്‍ തയ്യാറാക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്ന SSLC QUESTION POOL, REVISION MODULE 2017- 18 ന്റെ  ഒന്നാം ഭാഗമാണ് ഈ പോസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.ശ്രീ ജോണ്‍ പി.എ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC MATHS QUESTION POOL, REVISION MODULE PART 1
MORE RESOURCES BY JOHN P A
1.CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS WORKSHEETS - ENG .MEDIUM MODULE 2 BY JOHN P A
2.CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS WORKSHEETS - MAL MEDIUM MODULE 2 BY JOHN P A
3.CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS WORKSHEETS - ENG .MEDIUM MODULE 1 BY JOHN P A
4.CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS WORKSHEETS - MAL MEDIUM MODULE 1 BY JOHN P A
5.MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 1(MAL &ENG) BY JOHN P A
6.MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 2 (MAL &ENG) BY JOHN P A
7.MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 3(MAL) BY JOHN P A
8.MATHS STD 10 - REVISION TEST  PAPER SET 3 (ENG) BY JOHN P A
9.MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 4(MAL ) BY JOHN P A
10.MATHS STD 10 - REVISION TEST SERIES SET 4 (ENG MED BY JOHN P A  

CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS ALL IN ONE POST 2018

No comments: