ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 14 March 2018

MATHRUBHUMI SSLC EXAM TIPS 2018 - VIDEO CLASSES - PHYSICS AND MATHEMATICS

മാതൃഭൂമി എസ്.എസ്.എല്‍ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഫിസിക്സ് , ഗണിത വീഡിയോ ക്ലാസുകളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലുള്ളത്. കുട്ടികള്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ പഠനവിഭവങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തിനും ക്ലാസെടുത്ത അധ്യാപകര്‍ക്കും ഷേണി  ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
PHYSICS
1.SSLC 2017 Exam Tips | Physics | Mathrubhumi.com
2.SSLC Exam Tips | PHYSICS | 01 WAVE MOTION | Mathrubhumi
3.SSLC Exam Tips | Physics - Heat 
4.SSLC Exam Tips | Physics - Electromagnetic induction | Mathrubhumi 
5.SSLC Exam Tips | Physics - Power Transmission and Distribution 
6.SSLC Exam Tips | PHYSICS | Colours of Light 
7.SSLC Exam Tips | PHYSICS | Electronics & Modern Technology 
8.SSLC Exam Tips | PHYSICS | Energy Management
9.SSLC Exam Tips | PHYSICS | Effects of Electric Current 
MATHEMATICS
1.Mathrubhumi.com SSLC Exam Tips | Mathematics
2.SSLC Exam Tips | MATHEMATICS | Mathrubhumi.com 
3.SSLC Exam Tips | MATHEMATICS | STATISTICS
4.SSLC Exam Tips | MATHEMATICS | TRIGONOMETRY
5.SSLC Exam Tips | Mathematics - Second Degree Equations | Mathrubhumi
6.SSLC Exam Tips | Mathematics - Geometry and Algebra | Mathrubhumi

1 comment:

jrv said...

Really helpful post
THANKSSS for posting it in this blog.