ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 14 March 2018

SSLC PHYSICS - MODEL QUESTIONS 2018 BY SULAIMAN T C

പത്താം ക്ലാസ് കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി സുപ്രഭാതം ദിനപത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിജയപ്രഭാതത്തില്‍ പിണങ്ങോട് WOHSS ലെ ശ്രീ ടി.സി സുലൈമാന്‍ സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ചില ഫിസിക്സ് ചോദ്യങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.അതിന്റെ പി.ഡി.എഫ് ഫയല്‍,  ശ്രീ സുലൈമാന്‍ സാര്‍ ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ്.ശ്രീ സുലൈമാന്‍ സാറിന് ഷേണി  സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കട്പപാടും അറിയിക്കുന്നു
CLICK HERE TO DOWNLOAD PHYSICS MODEL QUESTIONS BY SULAIMAN T C.

No comments: