**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 26 March 2018

SSLC EXAM MARCH 2018 - QUESTIONNAIRE COMPRISING OF 111 QUESTIONS ON VARIOUS ELEMENTS OF ENGLISH LANGUAGE

Here is a questionnaire comprised of 111 questions on various elements of the English language, prepared for the SSLC students in order to provide them with extra practice before their English examination.  Students can attempt answering on their own and evaluate their answers with the answer key provide herewith.
Mahmud K ;
IAEMHSS Kottakkal, Vatakara
**Sheni School blog Team extend our Sincere gratitude to Sri Mahmud Sir for his sincere and fruitful  effort 
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE QUESTIONNAIRE
FOR MORE RESOURCES BY  MAHMUD SIR  - CLICK HERE
SSLC ALL IN ONE POST CLICK HERE 

4 comments:

azhar rahman said...

Thanks for your valuable effort

Anonymous said...

Map inte questionil oranem matram sheriyayal etra marks kitum..?

Adi Singh said...

JEE Main Previous Years Question Papers - Check out JEE Main 2017 Sample papers here. Get the JEE Main 2017 sample papers for Paper 1 and Paper 2. Get the best preparation tips for JEE Main 2018 in this article. JEE Main 2018 will be conducted on 8th and 15th- 16th April 2018

Sumit Mishra said...

Get the full details of JEE Main 2018 Answer key FIIT JEE. Steps to view the answer key released by FIIT JEE has also been given here. The advantages of using the answer key are also provided in this article.
Get the full details of JEE Main 2018 Answer key Vidyamandir Classes Steps to view the answer key released by Vidyamandir Classes have also been given here. The advantages of using the Vidyamandir Answer Key released by the institute are also provided in this article.
Get the full details of JEE Main 2018 Answer Key Allen Kota. Steps to view the answer key released by Allen Kota has also been given here. The advantages of using the answer key released by the institute are also provided in this article.
Get the full details of JEE Main 2018 Answer key Career Point here. Check the ways to use the answer key in this article. The steps to download the answer key have been provided here. Advantages of using an answer key are listed here.
Get the full details of JEE Main 2018 Answer key Aakash Institute. Steps to view the answer key released by Aakash Institute has also been given here. The advantages of using the answer key are also provided in this article.
Get the full details of JEE Main 2018 official Answer Key here. Final dates of release of JEE Main official answer key are given here. JEE Main 2017 Answer Keys have been provided in this article. Unofficial JEE Main answer key of coaching institutes are given here
JEE Main 2018 Answer key - How to challenge the Official JEE Main Answer Key, Steps to follow while challenging JEE Main Answer Key 2018. Download Unofficial JEE Main 2018 Answer Key released by various Coaching Institutes here.