ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 1 March 2018

THE REAL WINNER - SHORT FILM BASED ON THE STORY "THE RACE"

The real winner short film based on the Story "The Race" by Nisha punjabi
ഒമ്പതാം ക്ലാസിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ The Race എന്ന കഥയെ ആസ്പദമാക്കി Dr. C.T. Eapen Memorial Residential HSS - Sasthamcotta യിലെ   ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ്,  ആ സ്കൂളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ സുധി എം രാജൻ സാറിന്റെ  നേതൃത്വത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ച  The Real Winner  എന്ന  ഹ്രസ്വ ചിത്രം ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് .ഈ ഹൃസ്വ ചിത്രത്തില്‍ അഭിനയിച്ച അഭിനേതാക്കള്‍  സ്കൂളിലെ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും തന്നെയാണ്.ഹൃസ്വ ചിത്ര ഷേണി ബ്ലോഗിലേയ്ക്ക് അയച്ചു തന്ന സുധി രാജ് സാറിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കൂളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബിനും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
The real winner short film based on The Race by Nisha punjabi

>

1 comment:

Adi Singh said...

Candidates can download the WBJEE 2018 Admit Card from 10th April 2018. The exam will be conducted on 22nd April 2018 through offline mode (OMR Sheet).