ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 25 February 2018

IT THEORY EXAM SPECIAL 2018 - QUESTIONS AND ANSWERS FROM MODEL EXAMS 2017, 2018

IT THEORY SECTION 2018  
THEORY QUESTIONS AND ANSWERS BY TSNMHS KUNDURKUNNU
SSLC IT THEORY QUESTIONS MULTIPLE CHOICE - MAL (WITH ANSWERS)
SSLC IT THEORY QUESTIONS SHORT ANSWER - MAL  

SSLC IT THEORY QUESTIONS MULTIPLE CHOICE- ENG
SSLC IT THEORY QUESTIONS SHORT ANSWER - ENG
SSLC IT THEORY QUESTIONS MULTIPLE CHOICE- TAMIL
SSLC IT THEORY QUESTIONS SHORT ANSWER - TAMIL 

THEORY QUESTIONS AND ANSWER S BY SAINUDHEEN AND ABIDA GVHSS PAYYOLI 
CLICK HERE TO DOWNLOAD IT THEORY QUESTIONS(90) AND ANSWERS 2018
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRACTICAL QUESTIONS 2018

IT THEORY MODEL QUESTIONS AND ANSWERS BY SUSEEL KUMAR  
CLICK HERE TO DOWNLOAD IT THEORY MODEL QUESTIONS AND ANSWERS BY MOHAMMED IQUBAL
CLICK HERE TO DOWNLOAD  SSLC  IT THEORY MODEL QUESTIONS AND ANSWERS(ENGLISH MEDIUM) BY JASIR
 

IT THOERY QUESTIONS 2017 
THEORY QUESTIONS AND ANSWER S BY SAINUDHEEN AND ABIDA GVHSS PAYYOLI 
1. IT THEORY QUESTIONS AND ANSWERS FROM MODEL EXAM 2017 (MAL MEDIUM)
2. IT THEORY QUESTIONS FROM MODEL EXAM 2017 (ENG MEDIUM) :

THEORY QUESTIONS AND ANDWERS BY TSNMHS KUNDURKUNNU  
1. IT THEORY 100+ OBJECTIVE QUESTIONS MODEL EXAM 2017 (MAL MEDIUM)
2.ANSWERS TO  50 IT THEORY QUESTIONS COMPILED BY TSNMHS KUNDURKUNNU 
3. IT THEORY 41+ SHORT ANSWER TYPE QUESTIONS MAL.MED)
IT THEORY QUESTIONS PREPARED BY SHAJIHARITHAM
1. IT MALAYALAM MEDIUM THEORY QUESTIONS
2.. IT ENGLISH MEDIUM THEORY QUESTIONS 
 IT SAMPLE QUESTIONS - THEORY AND PRACTICAL PUBLISHED BY IT@SCHOOL PROJECT
Theory -  English | Malayalam | Tamil | Kannada   
Practical - English | Malayalam | Tamil | Kannada

PRACTICAL QUESTIONS AND ANSWERS 
IT PRACTICAL EXAM 2018  QUESTIONS AND ANSWERS (MAL.MED)  BY NISHAD N M
IT MODEL EXAM 2017 - PRACTICAL QUESTIONS AND ANSWERS BY NISHAD N M
PRACTICAL QUESTIONS AND ANSWERS BY DHANYA DEVIS
1.CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC IT MODEL PRACTICAL QUESTIONS AND ANSWERS BASED ON WORD PROCESSOR
2. CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC  IT  PRACTICAL  QUESTIONS AND ANSWERS - BASED ON THE LESSON
3.CLICK HERE TO DOWNLOAD IT  PRACTICAL QUESTIONS(PYTHON) AND ANSWERS  
4.CLICK HERE TO DOWNLOAD DATABSE(QUERY) PRACTICAL QUESTIONS AND ANSWERS 

CLICK HERE TO DOWNLOAD IT EXAM TIPS BY VISWAN PULAMANTHOLE
FOR MORE  IT PRACTICAL NOTES, PRACTICAL QUESTIONS AND SOLUTIONS, IT PRACTICAL WORKSHEETS AND  VIDEO TUTORIALS OF ALL CHAPTERS CLICK HERE  

No comments: