29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 3 January 2018

SSLC IT EXAM SPECIAL 2018 - ALL IN ONE POST

I) മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ താനൂര്‍ എസ് എം എം ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഇഖ്‌ബാല്‍ സാർ തയ്യാറാക്കിയ ഐ. ടി പ്രാക്ടിക്കല്‍ നോട്ട് 
1.ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കല്‍ നോട്ട് അധ്യായം 1. ഡിസൈനിങ് ലോകത്തേയ്ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2.ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കല്‍ നോട്ട് അധ്യായം  2 - പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലേയ്ക്ക്  ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
3.ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കല്‍ നോട്ട് അധ്യായം  3 വെബ് ഡിസൈനിങ് മിഴിവോടെ  - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

4.ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കല്‍ നോട്ട് അധ്യായം 4.പൈത്തണ്‍  ഗ്രാഫിക്സ്  ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
5.ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കല്‍ നോട്ട് അധ്യായം-6 - ഭൂപഠ വായന -ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
6.ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കല്‍ നോട്ട് അധ്യായം 8 - വിവര സഞ്ചയം ഒരു ആമുഖം - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
7.ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കല്‍ നോട്ട് അധ്യായം 9 ചലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
  II  ക്രൈസ്റ്റ് കിങ് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയായ ശ്രീമതി ഹൗലത്ത് ടീച്ചര്‍ തയ്യാറാക്കിയ വര്‍ക്ക്ഷീറുകളും, നോട്സും 
പത്താം ക്ലാസ്സ് -  ഒന്നാം അധ്യായം -ഡിസൈനിംഗ് ലോകത്ത്  - കപ്പ് & സോസര്‍ നിര്‍മ്മാണം
പത്താം ക്ലാസ്സ് - രണ്ടാം അധ്യായം - പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലേയ്ക്ക് - 1 .റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ ശീര്‍ഷകങ്ങള്‍ ആകര്‍ഷകമാക്കല്‍
പത്താം ക്ലാസ്സ് - രണ്ടാം അധ്യായം - 2. പങ്കാളിത്ത കാര്‍ഡ് തയ്യാറാക്കി  മൈല്‍ മര്‍ജ്ജ് ചെയ്യല്‍,
കലോത്സവമായി ബന്ധപ്പെട്ട കത്ത് തയ്യാറാക്കല്‍
 
ഐ.ടി തിയറി നോട്ട്സ് അധ്യായം 3 - വെബ് ഡിസൈനിങ് 
ഐ. ടി  ക്ലാസ് 10 - അധ്യായം  3 - വെബ് ഡിസൈനിങ്ങ് മിഴിവോടെ -വര്‍ക്ക്ഷീറ്റ് 1,2  
ഐ. ടി  ക്ലാസ് 10 - അധ്യായം  3 - വെബ് ഡിസൈനിങ്ങ് മിഴിവോടെ- വര്‍ക്ക്ഷീറ്റ് 3, 4  
പത്താം ക്ലാസ് ഐ.ടി നാലാം അധ്യായം   - പൈത്തണ്‍ ഗ്രാഫിക്സ് - തിയറി നോട്ട് 
STANDARD 10 - ICT - CHAPTER 5 - NETWORKING - NOTES - IN PRESENTATION FORMAT BY HOWLATH K
പത്താം ക്ലാസ് - ആറാം അധ്യായം - ഭൂപടവായന - വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
CLICK HERE TO DOWNLOAD IT THEORY NOTE - CHAPTER 7
CLICK HERE TO DOWNLOAD IT PRACTICAL WORKSHEETS- CHAPTER 8
CLICK HERE TO DOWNLOAD IT PRACTICAL WORKSHEETS - CHAPTER 9
 III. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കൊണ്ടോട്ടിയിലെ റഷീദ് ഓടക്കല്‍ സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഐ. ടി വര്‍ക്ക് ഷീറ്റുകള്‍ - ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം - എല്ലാ അധ്യാങ്ങള്‍ - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
V) ജി.വി.എച്.എസ്എസ്  കല്പകാഞ്ചേറിയിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ സുശീല്‍ കുമാര്‍ സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ എല്ലാ ഐ.ടി  വീഡിയോ ട്യുട്ടോറിയോലുകളും ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ വീണ്ടും പ്രേകഷകരുടെ മുന്നിലെത്തിക്കുകയാണ്..
VIDEO TUTORIIALS BY SUSEEL KUMAR C.S GVHSS KALPAKANCHERY
1.INKSCAPE TUTORIAL IN MALAYALAM - PART 1
2.INKSCAPE TUTORIAL IN MALAYALAM - PART 2 - STD 10 - CHAPTER 1
3.INKSCAPE TUTORIAL IN MALAYALAM - PART 3 - STD 10 - CHAPTER 1
4.INKSCAPE TUTORIAL IN MALAYALAM - PART 4 - STD 10 - CHAPTER 1
5.INKSCAPE TUTORIAL IN MALAYALAM - PART 5 - STD 10 - CHAPTER 1
6.INKSCAPE TUTORIAL IN MALAYALAM - PART 6 - STD 10 - CHAPTER 1
QUESTIONS ASKED IN MODEL EXAM 2016
1.STD 10 CHAPTER 1 INKSCAPE - QUESTION 1 LENSE
2.STD 10 CHAPTER 1 INKSCAPE - QUESTION 2, HAT
3.STD 10 QUESTION 3, INKSCAPE
4.STD 10 QUESTION 4, INKSCAPE, CD COVER
5.STD 10, QUESTION 5, BANNER
 

STD 10 - CHAPTER 2. 
1.INDEX TABLE
2.MAIL MERGE PART - 1. (LIBRE OFFICE WRITER - TUTORIAL)
3.MAIL MERGE - PART 2 (libre office writer tutorial)
4.MAIL MERG - PART 3 ( LIBRE OFFICE WRITER TUTORIAL IN MALAYALAM )
5.STD 10, QUESTION , STYLE & INDEX TABLE
6.STD 10, QUESTION , NEW STYLE FOR HEADING 1
7.STD 10, QUESTION , MAIL MERGE

QUESTIONS ASKED IN MODEL EXAM 2016
1.STD 10, QUESTION 8, STYLE, INDEX TABLE
2.. STD 10, QUESTION 9, NEW STYLE, FOR HEADING 1.
3.STD 10, QUESTION 10, MAIL MERGE

STD 10 - CHAPTER 3
1.WEB DESIGNING - INTRODUCTION - STD -10
2.WEB DESIGNING - ELEMENT SELECTOR - STD 10 
3.WEB DESIGNING - CLASS SELECTOR - STD 10 
4.WEB DESIGNING - HTML COLOUR CODES - STD 10
5.WEB DESIGNING - ACTIVITY 3.1 to 3.6 - STD 10
6.WEB DESIGNING ( ACTIVITY 3.7 & 3.8 ) - STD 10

QUESTIONS ASKED IN MODEL EXAM 2016
7.STD 10 , WEB DESIGNING, QUESTION 1
8.STD 10 , WEB DESIGNING, QUESTION 2
 

CHAPTER 4 - PYTHON GRAPHICS
1.STD 10, CHAPTER- 4, WINDOWS IN IDLE 
2.STD 10, CHAPTER- 4, PYTHON SHELL
3.STD 10, CHAPTER- 4, ACTIVITY 4.1 
4.STD 10, CHAPTER- 4, ACTIVITY 4.2
5.STD 10, CHAPTER- 4, ACTIVITY 4.3 & 4,4
6.STD 10, CHAPTER- 4 ( EDITING PYTHON FILES ) 
7.STD 10, CHAPTER- 4 ( FOR LOOP ) 
8.STD 10, CHAPTER- 4 ( NESTED LOOP )
9.STD 10, CHAPTER- 4 ( ACTIVITY 4.4-2 ) 
10.STD 10, CHAPTER- 4 ( ACTIVITY 4.5)
12
.STD 10, CHAPTER 4, PROGRAMME 1, PAGE 51  

13.STD 10, CHAPTER 4, PROGRAMME 2, PAGE 52

14.STD 10, CHAPTER 4, PROGRAMME 3, PAGE 51

15.STD 10, CHAPTER 4, PROGRAMME 4, PAGE 53 
16.FOLLOW UP ACTIVITIES STD 10, PYTHON GRAPHICS
CHAPTER 6
01. SUNCLOCK STD 10 CHAPTER 6 - INTRODUCTION 
02. SUNCLOCK STD 10 CHAPTER 6 - ACTIVITY 6.1
03. SUNCLOCK STD 10 CHAPTER 6 - ACTIVITY 6.2
04. SUNCLOCK STD 10 CHAPTER 6 - AYANAM 
05. SUNCLOCK STD 10 CHAPTER 6 - SUNRISE - MOSCOW AND SYDNEY
WIKIMAPIA 
06. WIKIMAPIA - STD 10, CHAPTER 6 - Activity 6.4 - My home also on the map
 QGIS 
07. Map Reading - STD 10 CHAPTER 6 - Activity 6.6 - Adding new information (WELL) 
08. BUFFERING - STD 10, CHAPTER 6 - Map Reading - Activity 6.7 -
09. CONTOUR LINE - MAP READING - STD 10 - CHAPTER 6 
10.STD 10, QUESTION 6, QGIS - NEW PRINT COMPOSER

CHAPTER 8
1. DATABASE, STD 10, CHAPTER 8 - ACTIVITY 8.1
2. DATABASE, STD 10, CHAPTER 8 - ACTIVITY 8.2 
3. DATABASE, STD 10, CHAPTER 8 - ACTIVITY 8.3 & 8.4
4. DATABASE, STD 10, CHAPTER 8 - ACTIVITY 8.5
5. DATABASE, STD 10, CHAPTER 8 - ACTIVITY 8.6  

CHAPTER 9
01. STAR ANIMATION (Chapter 9 Moving Images STD 10)
02. BIRD FLYING (Chapter 9 Moving Images STD 10) 
03. SUNRISE FIRST PART (Chapter 9 Moving Images STD 10)
04. SUNRISE SECOND PART (Chapter 9 Moving Images STD 10)
05. BIRD FLYING WITH FLAPPING WINGS (Chapter 9 Moving Images STD 10)
THEORY QUESTIONS
1. IT THEORY QUESTIONS AND ANSWERS FROM MODEL EXAM 2017 (MAL MEDIUM)  COMPILED BY SAINDUDHEEN AND ABIDA; GVHSS PAYYOLI
2IT THEORY QUESTIONS FROM MODEL EXAM 2017 (ENG MEDIUM) :COMPILED BY SAINUDHEEN AND ABIDA, GVHSS PAYYOLI
3. IT THEORY 100+ OBJECTIVE QUESTIONS MODEL EXAM 2017 (MAL MEDIUM)COMPILED  BY IT CLUB TSNMHS KUNDURKUNNU
4.ANSWERS TO  50 IT THEORY QUESTIONS COMPILED BY TSNMHS KUNDURKUNNU 
5. IT THEORY 41+ SHORT ANSWER TYPE QUESTIONS MAL.MED)COMPILED BY IT CLUB TSNMHS KUNDURKUNNU 
6IT MALAYALAM MEDIUM THEORY QUESTIONS COMPILED BY SHAJI HARITHAM
7. IT ENGLISH MEDIUM THEORY QUESTIONS COMPILED BY SHAJI HARITHAM 
8. IT SAMPLE QUESTIONS - THEORY AND PRACTICAL PUBLISHED BY IT@SCHOOL PROJECT
Theory -  English | Malayalam | Tamil | Kannada   
Practical - English | Malayalam | Tamil | Kannada 

IT MODEL EXAM 2017 - PRACTICAL QUESTIONS AND ANSWERS BY NISHAD N M

No comments: