സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 2 July 2018

SSLC CHEMISTRY - UNIT 2 - MOLE CONCEPT - EVALUATION TOOLS BY RAVI P

പത്താം ക്‌ളാസ് രസതന്ത്രം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ മോൾ സങ്കല്പനം -അഭികാരകങ്ങളുടെ അംശബന്ധം ,തന്മാത്ര ഭാരം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇവാലുവേഷൻ  ടൂൾ (സംഗീതത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടുകൂടി പുതുമ ഉള്ള ഒരു രീതി ആണ് അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത്)ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ  പെരിങ്ങോട് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രവി  പി സാര്‍. ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു
CLICK HERE TO DOWNLOAD  EVALUATION TOOLS - SSLC CHEMISTRY  UNIT 2 - MOLE CONCEPT
CLICK HERE TO DOWNLOAD BACKGROUND MUSIC
 MORE RESOURCES BY RAVI P 
CLICK HERE TO DOWNLOAD PHYSICS CHAPTER 2 -  EVALUATION TOOLS 
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOL BASED ON SSLC PHYSICS - CHAPTER 1 - (ALL L.O'S)
 CLICK HERE TO DOWNLOAD CHEMISTRY STD 10 - CHAPTER 1 - EVALUATION TOOLS BASED ON BLOCKS, PERIODS ....
 
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS CHAPTER 1 - BLOCKS AND CHARACTERISTICS  
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS BASED ON ECHO, RESONANCE AND REVERBERATION - CHAPTER 1 PHYSICS STD 10
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS STD 10 PHYSICS - CHAPTER 1
CLICK HERE TO DOWNLOAD CHEMISTRY EVALUATION TOOL CHAPTER 1 - PART 2
CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC CHAPTER 1 - CHEMISTRY -  EVALUATION TOOLS - PART 1
SSLC PHYSICS CHAPTER 1 - SLIDE PRESENTATION BY RAVI P 

No comments: