12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 24 October 2018

FIRST TERM EVALUATION QUESTION PAPERS2018 - STANDARD VIII

ഈ വര്‍ഷത്തെ ഒന്നാം പാദ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷയിലെ എട്ടാം ക്ലാസിലെ എല്ലാ ചോദ്യ പേപ്പറുകളും (മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം) പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.ഉത്തര സൂചികകള്‍ കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ ചുവടെയുള്ള ലിങ്കുകളില്‍നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
MALAYALAM MEDIUM QUESTION PAPERS
KERALA PDAVALI
ADISTHANSA PADAVALI
URDU
ARABIC
ENGLISH
HINDI
BASIC SCIENCE - MAL MEDIUM
SOCIAL SCIENCE - MAL MEDIUM
MATHEMATICS - MAL MEDIUM
HEALTH,PHYSICAL  ART, WORK EDUCATION - MAL MEDIUM 
ENGLISH MEDIUM QUESTION PAPERS
BASIC SCIENCE - ENG MEDIUM
SOCIAL SCIENCE -ENG MEDIUM
MATHEMATICS   - ENG MEDIUM
HEALTH,PHYSICAL  ART, WORK EDUCATION - ENG MEDIUM
RELATED POSTS 
FIRST TERM EVALUATION 2018 - STANDARD 9 - QUESTION PAPERS AND ANSWER KEYS(updated on 24-10-2018 with Hindi Answer Key)
FIRST TERM EVALUATION 2018 -STD 10 - QUESTION PAPERS AND ANSWER KEYS

No comments: