2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 10 December 2018

SSLC HISTORY D+ CAPSULE 2018(ENGLISH MEDIUM) BY HASEENA M

HASEENA.M, HST(Social Science)M.E.T.E.M.H.S Vairamcode,Malappuram is sharing with us Social Science I Notes that she prepared for her students. It has been prepared for those who are backward in their studies. She is  pretty sure that this material will enable the students to score at least B+ grade in their upcoming SSLC examination.
Sheni School blog Team extend our heartfelt gratitude to Haseena Teacher for her Sincere venture.
CLICK HERE TO DOWNLOAD SOCIAL CAPSULE(ENG MED)  FOR D+ STUDENTS (ALL CHAPTERS)
RELATED POSTS 
CLICK HERE TO DOWNLOAD HISTORY MODULE FOR A+STUDENTS  (ALL CHAPTERS) BY HASEENA TEACHER
1.CLICK HERE TO DOWNLOAD STD 10 - SOCIAL I COMPLETE NOTES BY RATHEESH C V
2.CLICK HERE TO DOWNLOAD  STD 10 - SOCIAL II COMPLETE NOTES BY RATHEESH C V
3.CLICK HERE TO DOWNLOAD  STD 10 - SOCIAL I  D+ NOTES 
 
  BY RATHEESH C V

4. SOCIAL SCIENCE REVISION NOTES - ALL CHAPTERS   - BY RAJESH  K GHSS VELLINESHI AND TEAM  

No comments: