പ്ലസ്‌വൺ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ലെ SUPPLEMENTARY RESULTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർ ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുള്ള സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളിൽ ജൂൺ 17ന് രാവിലെ 10 മുതൽ ജൂൺ 18ന് വൈകിട്ട് നാല്‌വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണമെന്ന് ഹയർസെക്കൻഡറി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 23 January 2019

MOBILE APPS BASED ON SSLC ENGLISH LANGUAGE ELEMENTS FROM SAMAGRA AND EXCELLENCE " ENGLISH REVISION MODULE PUBLISHED BY DIET WAYANAD

In this Post, The Teachers of English Club , TSNMHS Kundukunnu , Palakkad comprising of Meera P M , Divya K C, Indira Priyadarshini and Chandni T are sharing with us a pdf file of Language Elements Questions from SAMAGRA Question Bank and its Mob App version compiled and designed by them.
They are sharing another Mob App version based on EXCELLENCE Eng Revision Module published by DIET Wayanad. Sheni Blog Team express our sincere gratitude to the entire crew who took pain to design these apps.
PDF FILE OF LANGUAGE ELEMENTS FROM SAMAGRA
MOBILE APP VERSION OF LANGUAGE ELEMENTS 
MOBILE APP VERSION BASED ON "EXCELLENCE " ENGLISH REVISION  MODULE PUBLISHED BY DIET WAYANAD 

No comments: