2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 7 March 2019

SSLC CHEMISTRY ; TOPIC : ISOMERISM - VIDEO LESSON

SSLC പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കെമിസ്ട്രിയിലെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും പരീക്ഷക്ക് സ്ഥിരമായി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രയാസമുള്ളതുമായ ഐസോമെറിസം എന്ന ഭാഗത്തിന്റെ വിശദമായ പാഠാവതരണം ഇംഗ്ലീഷ് ,മലയാളം മീഡിയക്കാർക്ക് ഒരു പോലെ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള അവതരണം ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് School Media You tube Channel ...School Media You tube Channel ന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു
SSLC CHEMISTRY CLASS TOPIC : ISOMERISM 
MORE RESOURCES BY SCHOOL MEDIA CHANNEL 
SSLC CHEMISTRY CLASS UNIT :7 ORGANIC CHEMISTRY REACTIONS Topic:1 THERMAL CRACKING.Topic:2 Combustion   SSLC BIOLOGY HOW TO DRAW HUMAN BRAIN EASILY - Video Tutorial   
SSLC MATHS CLASS CHAPTER : SOLIDS (ഘന രൂപങ്ങൾ ) Topic : CONE (വൃത്ത സ്തൂപിക) 
SSLC CHEMISTRY CLASS Topic ORGANIC CHEMISTRY Part-4 Functional group 
SSLC PHYSICS CHAPTER 7 ELECTRONICS Part -3
SSLC PHYSICS CLASS CHAPTER: 7 ELECTRONICS (Malayalam medium) Part-2
SSLC ORGANIC CHEMISTRY PART -3
SSLC ORGANIC CHEMISTRY Part -2
SSLC PHYSICS CLASS Chapter 7 ELECTRONICS AND MODERN TECHNOLOGY (ഇലക്ട്രോണിക്സ് )
SSLC CHEMISTRY CLASS_ Unit :6 ORGANIC CHEMISTRY
SSLC PHYSICS CLASS UNIT _7 ELECTRONICS Part -4 
SSLC CHEMISTRY CLASS CHAPTER 7 :ORGANIC COMPOUND REACTIONS PART -1 SUBSTITUTION REACTION   

No comments: