2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 14 December 2019

STANDARD 9 PHYSICS - UNIT 4 - GRAVITATION , UNIT 5 - WORK, ENERGY AND POWER-REVISION NOTES

ഒന്‍പതാം ക്ലാസ് ഫിസിക്സ്  നാലാം അധ്യായത്തെയും അഞ്ചാം അധ്യായത്തെയും ആസ്പദമാക്കിയ തയ്യാറാക്കിയ റിവിഷന്‍ നോട്ട് ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ സുരേഷ് സാര്‍, ജി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് നിലമ്പൂര്‍ .
ശ്രീ സുരേഷ് സാറിനു ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
STANDARD 9 - PHYSICS UNIT 4 - GRAVITATION - REVISION NOTES
STANDARD 9 - UNIT 5 - WORK, ENERGY AND POWER- REVISION NOTES
MORE RESOURCES BY SURESH SIR 
Physics 2nd term examination 9th Std -2019-20 -All chapters through cinema trolls
STANDARD 9 - PHYSICS- UNIT 6 - CINEMA VIDEO TROLL BASED ON THE LESSON GRAVITATION
STANDARD 9 PHYSICS - UNIT 5 - WORK ENERGY POWER - LEARN PHYSICS THROUGH FUN -PRESENTATION THROUGH CINEMA TROLLS
SSLC PHYSICS - HOW TO LEARN SSLC FIRST TERM PHYSICS IN JUST TWENTY MINUTES - VIDEO LESSON BY SURESH SIR 
STANDARD 10 - PHYSICS -CHAPTER 1 - EFFECTS OF ELECTRIC CURRENT - SHORT NOTES(ENG VERSION) 
VIDEOS 
STANDARD 10 
Electric Iron, Heating Effect of Electric current, Nichrome ,Heating coil
Electro Magnetic Induction 
Loud Speaker - Troll Video 
STANDARD 9 

STANDARD 9 PHYSICS - UNIT I - FORCES IN FLUIDS - HOW TO LEARN THE LESSON WITHIN 20 MINUTES?

STANDARD 9 - PHYSICS -CHAPTER 1 - FORCES IN FLUIDS - SHORT NOTES(ENG VERSION)
Relative Density,Lactometer,Hydrometer

Capillarity  

No comments: