പ്ലസ്‌വൺ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ലെ SUPPLEMENTARY RESULTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർ ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുള്ള സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളിൽ ജൂൺ 17ന് രാവിലെ 10 മുതൽ ജൂൺ 18ന് വൈകിട്ട് നാല്‌വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണമെന്ന് ഹയർസെക്കൻഡറി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 16 August 2016

STD VIII - SOCIAL SCIENCE - CHAPTER 2 RIVER VALLEY CIVILIZATION - STUDY NOTE

Sri Shuhaib Koolath freelance Teacher ,Tirurangadi Malappuram District is familiar to the viewers of the blog.He has become one of the main contributors of our blog. This time he shared a study note on 'The river Valley Civilization" std VIII chapter 2.His notes are  in the form of a capsule and easy to grasp . students will certainly  be benefited by his notes. Sheni school blog Team appreciates for sincere effort and hardwork.
TO DOWNLOAD Std VIII Study Note -The river valley Civilizations Click here

 Related Posts
1.9ാം ക്ലാസ് ഹിസ്റ്ററി - അധ്യായം 1 - മധ്യകാല ലോകം - അധികാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍  സ്റ്റഡി നോട്ട് - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
2.HISTORY STD X CHAPTER 8 PUBLIC ADMINISTRATION - STUDY NOTE
3.SOCIAL SCIENCE STD IX - STUDY NOTE -MEDIEVAL WORLD: CENTRE OF POWER ( ENGLISH MEDIUM)  

No comments: