സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 25 October 2016

STANDARD 9 - ENGLISH UNIT 4 - DISCOURSES BASED ON THE STORY THE LAST LEAF BY JISHA K

Jisha K GHSS Kattilangadi Tanur , Malappuram District has prepared a few discourses based on the story 'The Last Leaf ' of Unit IV , Std IX English.  Sheni School Blog Team is thankful to  Jisha Teacher for her valuable contribution to the blog. 
OTHER  POSTS BY JISHA K
1.Click Here to download Appreciation of the Poem "Another Chance" - Std IX - Unit IV 2.Click Here To download  learning materials  the lesson "The Scholarship Jacket"
3.Click Here To download Analysis of the Poem "poetry" by Neruda
4.Click Here to Download  - Analysis of the Poem "Song of the Rain"
5.STD 9 - ENGLISH - UNIT 3 LISTEN TO THE MOUNTAIN - LEARNING MATERIALS
6.STD 10 - ENGLISH - UNIT 3 - LORE OF VALUES - STUDY MATERIALS BY JISHA K

No comments: