ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 25 October 2016

STANDARD 9 - ENGLISH UNIT 4 - DISCOURSES BASED ON THE STORY THE LAST LEAF BY JISHA K

Jisha K GHSS Kattilangadi Tanur , Malappuram District has prepared a few discourses based on the story 'The Last Leaf ' of Unit IV , Std IX English.  Sheni School Blog Team is thankful to  Jisha Teacher for her valuable contribution to the blog. 
OTHER  POSTS BY JISHA K
1.Click Here to download Appreciation of the Poem "Another Chance" - Std IX - Unit IV 2.Click Here To download  learning materials  the lesson "The Scholarship Jacket"
3.Click Here To download Analysis of the Poem "poetry" by Neruda
4.Click Here to Download  - Analysis of the Poem "Song of the Rain"
5.STD 9 - ENGLISH - UNIT 3 LISTEN TO THE MOUNTAIN - LEARNING MATERIALS
6.STD 10 - ENGLISH - UNIT 3 - LORE OF VALUES - STUDY MATERIALS BY JISHA K

No comments: