പട്ടികജാതി വികസനം -ഇ -ഗ്രാന്റ് പദ്ധതി -കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.See downloads** ന്യുനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് - അപേക്ഷ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ..see downloads**നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് -ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ -പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 25 October 2016

STANDARD 9 - ENGLISH UNIT 4 - DISCOURSES BASED ON THE STORY THE LAST LEAF BY JISHA K

Jisha K GHSS Kattilangadi Tanur , Malappuram District has prepared a few discourses based on the story 'The Last Leaf ' of Unit IV , Std IX English.  Sheni School Blog Team is thankful to  Jisha Teacher for her valuable contribution to the blog. 
OTHER  POSTS BY JISHA K
1.Click Here to download Appreciation of the Poem "Another Chance" - Std IX - Unit IV 2.Click Here To download  learning materials  the lesson "The Scholarship Jacket"
3.Click Here To download Analysis of the Poem "poetry" by Neruda
4.Click Here to Download  - Analysis of the Poem "Song of the Rain"
5.STD 9 - ENGLISH - UNIT 3 LISTEN TO THE MOUNTAIN - LEARNING MATERIALS
6.STD 10 - ENGLISH - UNIT 3 - LORE OF VALUES - STUDY MATERIALS BY JISHA K

No comments: