കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 24 January 2018

PREPARING FOR SSLC 2018 - ENGLISH EXAM - MODEL QUESTION PAPER AND ANSWERS BY MAHMUD K

Preparing for SSLC 2018 English Examination
Model Question paper (QP1)
Here is a Model Question paper taken from the SCERT Question Pool for the SSLC students preapred by by Sri Mahmud K, IAEMHSS Kottakkal, Vatakara. All the answers, including various discourses, have been provided herewith to assist the students in their learning and practicing. He sincerely hopes that this will be beneficial to all students, who are in stringent exam preparations, to have a model before their real Model Examinations begin.
Sheni blog Team Extend our heartfelt gratitude to Sri Mahmud Sir for his sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC MODEL QUESTION PAPER AND AND ANSWERS
FOR FOR RESOURCES BY MAHMUD - CLICK HERE  

No comments: