12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 14 January 2019

SSLC CHEMISTRY D+ CAPSULE 2019 - ALL CHAPTERS(MAL.MEDIUM) BY RAVI P

പത്താം ക്‌ളാസ്സിലെ രസതന്ത്രം D+ Capsule നാലു മോഡ്യൂളുകളിൽ ആയി പ്രസിദ്ധികരിക്കുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പെരിങ്ങോട് ഹെസ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രവി പി സാര്‍. ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD D+ CAPSULE 2019  PART I BY RAVI P
CLICK HERE TO DOWNLOAD D+ CAPSULE 2019 PART II BY RAVI P 
CLICK HERE TO DOWNLOAD D+ CAPSULE 2019 PART III BY RAVI P 
CLICK HERE TO DOWNLOAD D+ CAPSULE 2019 PART IV BY RAVI P 
RELATED POSTS 
SSLC CHEMISTRY D+ MODULE  2018 MAL MEDIUM BY REMYA R GVHSS THRIKOTHAMANGALAM  
SSLC CHEMISTRY D+ MODULE 2018  ENG MEDIUM 
BY REMYA R GVHSS THRIKOTHAMANGALAM 
SSLC CHEMISTRY D+ 2018 CAPSULE MAL MEDIUM BY RAVI P HS PERINGODE
SSLC CHEMISTRY D+ NOTES ENG MEDIUM BY SHABEEB RAHMAN KIEMHS KAVUNGAL 

MORE RESOURCES BY RAVI P 
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS BASED ON THE LESSON COLOURS OF LIGHT PART 2 
CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC PHYSICS - CHAPTER 6 - COLOURS OF LIGHT   - EVALUATION TOOLS - PART 1
CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC CHEMISTRY - CHAPTER 5 - EXTENDED ACTIVITIES 
OTTAPPALAM SUB DISTRICT IT QUIZ QUESTIONS & ANSWERS IN PRESENTATION FILE FORMAT(odp)
DISTRICT LEVEL IT QUIZ QUESTIONS 2017 - 300+ QUESTIONS FROM THE DIST LEVEL QUIZ COMPETITIONS CONDUCTED IN VARIOUS DISTRICTS 
KERALA SCHOOL SASTHROLSAVAM - IT QUIZ QUESTIONS AND ANSWERS SUB DIST, DIST AND STATE LEVEL 2017
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS BASED ON THE LESSON "ELECTRO CHEMISTRY" - CHAPTER 4 - PART 2
CLICK HERE TO DOWNLOAD  EVALUATION TOOLS BASED ON THE LESSON  -HEAT - CHAPTER 5 - PHYSICS - PART 3
CLICK HERE TO DOWNLOAD  EVALUATION TOOLS BASED ON THE LESSON  -HEAT - CHAPTER 5 - PHYSICS - PART 2 
 CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS BASED ON STD 10 - CHAPTER 5 - HEAT PART 1

CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS BASED ON THE LESSON - ELECTRO CHEMISTRY STD 10 - UNIT 4
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS BASED ON OXIDATION AND DE OXIDATION - CHAPTER 4- STD 10
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOL BASED ON RADIO ACTIVE SERIES AND ELECTRO CHEMISTRY - CHAPTER 4 - CHEMISTRY STD 10
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS BASED ON POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION  - CHAPTER 4 - PHYSICS - STD 10
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS BASED ON REVERSIBLE REACTIONS - CHEMISTRY STD 10 - CHAPTER 3 CLICK HERE TOP DOWNLOAD EVALUATION TOOL BASED ON MUTUAL INDUCTION -CHAPTER 3 - PHYSICS -STD   10 
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON  LE CHATELIER'S PRINCIPLE
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS  ON CATALYSTS - CHAPTER 3- CHEMISTRY  - STD 10
 CLICK HERE TO DOWNLOAD VIJAYASREE PHYSICS FIRST MID TERM EXAM QUESTION PAPER
CLICK HERE TO DOWNLOAD  ANSWER KEY 
CLICK HERE TO DOWNLOAD ADDITIONAL EVALUATION TOOLS ON FACTORS
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS BASED ON CHAPTER 3 - CHEMISTRY
CLICK HERE TO DOWNLOAD  CHAPTER 3 -ELECTRO MAGNETIC INDUCTION - EVALUATION TOOLS 
CLICK HERE TO DOWNLOAD CHEMISTRY MODEL QUESTION PAPER 
CLICK HERE TO DOWNLOAD PHYSICS MODEL QUESTION PAPER 2018 
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION - CHEMISTRY  CHAPTER 2 - MOLARITY, TYPES OF UNITS
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOL BASED ON CHAPTER 2  - EFFECTS OF ELECTRIC CURRENT
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS BASED ON PHYSICS CHAPTER 2 - DIFFERENT LAMPS AND  FEATURES 
CLICK HERE TO DOWNLOAD  PHYSICS CHAPTER 2 - EVALUATION TOOLS  BASED ON CIRCUIT PROBLEMS AND FEATURES OF NICHROME 
CLICK HERE TO DOWNLOAD  PHYSICS CHAPTER 2 - EVALUATION TOOLS


No comments: