പ്ലസ്‌വൺ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ലെ SUPPLEMENTARY RESULTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർ ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുള്ള സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളിൽ ജൂൺ 17ന് രാവിലെ 10 മുതൽ ജൂൺ 18ന് വൈകിട്ട് നാല്‌വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണമെന്ന് ഹയർസെക്കൻഡറി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 27 August 2016

FIRST TERM EXAM 2016 MODEL QUESTIONS AND ANSWER KEYS - ALL SUBJECTS

VIII STD FIRST MID TERM QUESTION PAPER  MALAYALAM MEDIUM
VIII STD FIRST MID TERM QUESTION PAPER  ENGLISH MEDIUM

VIII STD FIRST TERM EXAM 2015 QUESTION PAPERS AND ANSWER KEY
IX STD FIRST MID TERM SAMPLE QUESTION PAPERS ENGLISH MEDIUM 
SSLC FIRST MID TERM QUESTION PAPERS - ENGLISH AND MALAYALM MEDIUM
SSLC FIRST MID TERM EXAM QUESTION PAPERS 2 SETS -  ENGLISH MEDIUM SSLC MONTHLY UNIT TEST PAPERS 2 SETS (ENGLISH MEDIUM) WITH KEY
SSLC - UNIT TEST QUESTION PAPERS FOR ALL SUBJECTS -MALAYALAM MEDIUM - SET A. AND B
SSLC - MONTHLY UNIT TEST PAPERS -ENGLISH MEDIUM WITH KEY

SSLC BIOLOGY QUESTION PAPER SET 1 WITH ANSWER KEY BY RATHEESH KALLOOR
SSLC BIOLOGY QUESTION PAPER SET 2 WITH ANSWER KEY BY RATHEESH KALLOOR
SSLC BILOGY SET QUESTION PAPER 3 WITH ANSWER KEY BY RATHEESH KALLOOR
SSLC PHYSICS UNIT TEST PAPER(Eng. Medium) Set 1    Set 2  -  Prepared by Reetha P, HSA, AVHS Ponnani
SSLC PHYSICS UNIT TEST PAPER((Mal. Medium) Set A    Set 2  -nbsp; Prepared by Sindhu K, HSA, AVHS Ponnani
 SSLC ENGLISH - UNIT TEST PAPERS 2 SETS  
SSLC HINDI MODEL HINDI QUESTION PAPER BY SADASIVAN KARIMBA 
SSLC HINDI SAMPLE QUESTIONS BY MADHUSOODANANA PILLAI 
SSLC FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER ENGLISH-(80MARKS) SET 1 BY ABDUL JAMAL
SSLC FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER ENGLISH-(80MARKS) SET 2BY ABDUL JAMAL

No comments: