സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 27 August 2016

FIRST TERM EXAM 2016 MODEL QUESTIONS AND ANSWER KEYS - ALL SUBJECTS

VIII STD FIRST MID TERM QUESTION PAPER  MALAYALAM MEDIUM
VIII STD FIRST MID TERM QUESTION PAPER  ENGLISH MEDIUM

VIII STD FIRST TERM EXAM 2015 QUESTION PAPERS AND ANSWER KEY
IX STD FIRST MID TERM SAMPLE QUESTION PAPERS ENGLISH MEDIUM 
SSLC FIRST MID TERM QUESTION PAPERS - ENGLISH AND MALAYALM MEDIUM
SSLC FIRST MID TERM EXAM QUESTION PAPERS 2 SETS -  ENGLISH MEDIUM SSLC MONTHLY UNIT TEST PAPERS 2 SETS (ENGLISH MEDIUM) WITH KEY
SSLC - UNIT TEST QUESTION PAPERS FOR ALL SUBJECTS -MALAYALAM MEDIUM - SET A. AND B
SSLC - MONTHLY UNIT TEST PAPERS -ENGLISH MEDIUM WITH KEY

SSLC BIOLOGY QUESTION PAPER SET 1 WITH ANSWER KEY BY RATHEESH KALLOOR
SSLC BIOLOGY QUESTION PAPER SET 2 WITH ANSWER KEY BY RATHEESH KALLOOR
SSLC BILOGY SET QUESTION PAPER 3 WITH ANSWER KEY BY RATHEESH KALLOOR
SSLC PHYSICS UNIT TEST PAPER(Eng. Medium) Set 1    Set 2  -  Prepared by Reetha P, HSA, AVHS Ponnani
SSLC PHYSICS UNIT TEST PAPER((Mal. Medium) Set A    Set 2  -nbsp; Prepared by Sindhu K, HSA, AVHS Ponnani
 SSLC ENGLISH - UNIT TEST PAPERS 2 SETS  
SSLC HINDI MODEL HINDI QUESTION PAPER BY SADASIVAN KARIMBA 
SSLC HINDI SAMPLE QUESTIONS BY MADHUSOODANANA PILLAI 
SSLC FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER ENGLISH-(80MARKS) SET 1 BY ABDUL JAMAL
SSLC FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER ENGLISH-(80MARKS) SET 2BY ABDUL JAMAL

No comments: