**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 27 August 2016

FIRST TERM EXAM 2016 MODEL QUESTIONS AND ANSWER KEYS - ALL SUBJECTS

VIII STD FIRST MID TERM QUESTION PAPER  MALAYALAM MEDIUM
VIII STD FIRST MID TERM QUESTION PAPER  ENGLISH MEDIUM

VIII STD FIRST TERM EXAM 2015 QUESTION PAPERS AND ANSWER KEY
IX STD FIRST MID TERM SAMPLE QUESTION PAPERS ENGLISH MEDIUM 
SSLC FIRST MID TERM QUESTION PAPERS - ENGLISH AND MALAYALM MEDIUM
SSLC FIRST MID TERM EXAM QUESTION PAPERS 2 SETS -  ENGLISH MEDIUM SSLC MONTHLY UNIT TEST PAPERS 2 SETS (ENGLISH MEDIUM) WITH KEY
SSLC - UNIT TEST QUESTION PAPERS FOR ALL SUBJECTS -MALAYALAM MEDIUM - SET A. AND B
SSLC - MONTHLY UNIT TEST PAPERS -ENGLISH MEDIUM WITH KEY

SSLC BIOLOGY QUESTION PAPER SET 1 WITH ANSWER KEY BY RATHEESH KALLOOR
SSLC BIOLOGY QUESTION PAPER SET 2 WITH ANSWER KEY BY RATHEESH KALLOOR
SSLC BILOGY SET QUESTION PAPER 3 WITH ANSWER KEY BY RATHEESH KALLOOR
SSLC PHYSICS UNIT TEST PAPER(Eng. Medium) Set 1    Set 2  -  Prepared by Reetha P, HSA, AVHS Ponnani
SSLC PHYSICS UNIT TEST PAPER((Mal. Medium) Set A    Set 2  -nbsp; Prepared by Sindhu K, HSA, AVHS Ponnani
 SSLC ENGLISH - UNIT TEST PAPERS 2 SETS  
SSLC HINDI MODEL HINDI QUESTION PAPER BY SADASIVAN KARIMBA 
SSLC HINDI SAMPLE QUESTIONS BY MADHUSOODANANA PILLAI 
SSLC FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER ENGLISH-(80MARKS) SET 1 BY ABDUL JAMAL
SSLC FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER ENGLISH-(80MARKS) SET 2BY ABDUL JAMAL

No comments: