2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 19 March 2019

SSLC ENGLISH EXAM MARCH 2019 - SPECIAL POST

ENGLISH STUDY MATERIALS BY MAHMUD K; AL FALAH ENGLISH SCHOOL, PERINGADI, MAHE

ENGLISH INTENSENSIVE COACHING MATERIALS BY MAHMUD K

STUDY MATERIALS BY ORBIT KONDOTTY

MUKULAM 2017 - ENGLISH- KANNUR DIST PANCHAYATH 

SAMAGRA QUESTION POOL ENGLISH

ORUKKAM ENGLISH 2016-17 BY EDUCATION DEPT 
SCERT QUESTION POOL 2017

EQIP STUDY MATERIAL BY DIET KASARAGOD

NIRAKATHIR 2019 - ENGLISH BY DIET ALAPPUZHA
ENGLISH SHORT NOTES 2019 BY TEAM RGMHSS 
TEACH IT EASY - VOLUME 1 BY DISTRICT CENTRE FOR ENGLISH KOLLAM
TEACH IT EASY - VOLUME 2 BY DISTRICT CENTRE FOR ENGLISH KOLLAM
PRATHEEKSHA STUDY MATERIAL BY DIET KOLLAM
VIDYAJYOTHI ENGLISH BY DIET TVM
VIDYAJYOTHI ENGLISH - ICT VERSION BY PRAMOD MOORTHI   
VIJAYABHERI ENGLISH BY MALAPPURAM DIST PANCHAYATH
UJWALAM ENGLISH MATERIAL BY KOLLAM DIST PANCHAYATH
EXCELLENCE ENGLISH MATERIAL BY DIET WAYANAD
EXCELLENCE D+ MODULE BY DIET WAYANAD
SSLC  ENGLISH  EXAM TIPS -"FINAL TOUCH" BY EXA EDUCATION CENTRE

WRITE UP ON GRAMMAR LESSONS FOR HIGH SCHOOL CLASSES BY SHEENA BASTIAN

PDF FILE OF LANGUAGE ELEMENTS FROM SAMAGRA SHARED BY BY PRAMOD MOORTHY
MOBILE APP VERSION OF LANGUAGE ELEMENTS SHARED BY PRAMOD MOORTHY
MOBILE APP VERSION BASED ON "EXCELLENCE " ENGLISH REVISION  MODULE PUBLISHED BY DIET WAYANAD SHARED BY PRAMOD MOORTHY
SSLC RESOURCES BY ABDULLA S GHSS MANANTHAVADY, WAYANAD 
SSLC 2017 - ENGLISH QUESTION POOL BY S. ABDULLA
SSLC -2017 - NON D+ HELP - KEY PHRASES FOR PROFILE WRITING BY S. ABDULLA
STANDARD 10 - ENGLISH UNIT 4 LESSON 1 - THE SCHOLARSHIP JACKET - COMPLETE QUESTION BANK

SSLC RESOURCES BY MANOJ A R CHUDANBATTA 
DISCOURSES BASED ON THE LESSONS IN ENGLISH FOR HIGH SCHOOL CLASSES BY MANOJ  A R 
WORKSHEETS ON REPORTED SPEECH, PHRASAL VERBS , EDITING , CONVERSATION.
CLICK HERE TO  DOWNLOAD WORKSHEETS ON REPORTED SPEECH UNIT 1 AND 2    - LIBIN KURIAN 
CLICK HERE TO DOWNLOAD WORKSHEET ON REPORTED SPEECH BASED ON UNIT 3 ,STD 10 - LIBIN KURIAN
CLICK HERE TO DOWNLOAD WORKSHEETS ON REPORTED SPEECH BASED  ON UNIT 5 - LIBIN KURIAN
CLICK HERE TO DOWNLOAD A+ WORKSHEET FOR PRACTISING REPORTED SPEECH - BY MUHAMMED JAVAD K T
PHRASAL VERBS
SSLC ENGLISH GRAMMAR - LIST OF PHRASAL VERBS- MUHAMMED JAVAD K T
SSLC ENGLISH PHRSAL VERBS BY NITHIN C K  
SSLC RESOURCES BY LEENA V; GHSS KODUNGALLUR
Possible Discourses based on the lesson "Adolf"
STD 10 ENGLISH - UNIT 3 THE BEST INVESTMENT I EVER MADE - POSSIBLE DISCOURSES 
STD 10 -ENGLISH UNIT 2 - MY SISTER'S SHOES STUDY NOTES 
STD 10 - UNIT 2 PROJECT TIGER - NOTES BY LEENA V  

 Possible discourses from the lesson 'scholarship Jacket' 
 Possible Discourses based on the lesson "The Book that Saved Earth 
CLICK HERE TO DOWNLOAD WORKSHEET 1 - CONVERSATION 
CLICK HERE TO DOWNLOAD WORKSHEET 2 - EDITING 

Worksheets on Reported Speech based on Standard 10 English -Unit 4 
Click Here to Download Worksheets on Reported Speech based on Standard 10 English -Unit 4
SSLC RESOURCES BY JIPSON JACOB ; AVHSS PONNANI  
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE SUMMARY OF TWO PROSE LESSONS - THE BEST INVESTMENT I EVER MADE AND THE DANGER OF A SINGLE STORY.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE SUMMARY OF THE LESSON "THE SCHOLARSHIP JACKET" BY JIPSON JACOB
CLICK HERE TO DOWNLOAD CHARACTER SKETCH OF "THINK TANK" BY JIPSON JACOB 

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE SUMMARY OF THREE LESSONS  VANKA" "SNAKE AND THE MIRROR AND  "PROJECT TIGER 
SSLC RESOURCES BY JAVAD K T MARKAZ HSS KARANTHUR
comprehension questions and answers  based on the poem "Mother to Son"
 Comprehension questions and answers  based on the poem  "A Girl's Garden"  

SSLC RESOURCES BY  AKASH S KUMAR 
ALL IN ONE ENGLISH TIPS FOR PREPARING DISCOURSES - AKASH S KUMAR
REPORTED SPEECH -AKASH S KUMAR
IF CLAUSE  - AKASH S KUMAR

ACTIVE VOICE - AKASH S KUMAR
PREPOSITIONS - AKASH S KUMAR
PHRASAL VERBS - AKASH S KUMAR
QUESTION TAGS - AKASH S KUMAR
PARTS OF SPEECH - AKASH S KUMAR
ANALYSING POEM - POETIC DEVISES - AKASH S KUMAR
ENGLISH TIPS - AKASH S KUMAR

ANALYSIS OF THE POEM POETRY (MALAYALAM) 

ENGLISH - RESOURCE FOR HIGH SCHOOL STUDENTS BY  A V SANTOSH KUMAR

SSLC RESOURCES BY PRASHANTH P G GHSS KOTTODI
DISCOURSES BASED ON THE LESSON BY SISTER'S SHOES
Click here to download Discourses based on the story Adolf 
SSLC RESORCES BY JAMSHEED A THIRURKKAD 
study note for the lesson blowin in the wind
 Detailed Analysis (Study) of the Poem "Mother to Son"  
SSLC RESOURCES 2019 BY JISHA K GBHSS TIRUR 
CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC EXPECTED QUESTIONS FOR PRACTICE BASED ON THE LESSON "GIRL'S GARDEN"
CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC EXPECTED QUESTIONS FOR PRACTICE BASED ON THE LESSON "MOTHER TO SON"PART 1
PRACTICE QUESTIONS AND DISCOURSES BASED ON THE LESSON "MOTHER TO SON" PART 2
DISCOURSES  FOR SSLC A+ LEARNERS - PART 1 
ANALYSIS OF THE POEM "POETRY" STD 10 - UNIT 4 - ENGLISH
write up on the concept of happiness based on the story "Two Brothers"
Discourses based on the lesson "The best investment I Ever made"
An appreciation of the poem The ballad of father Gilligan
write up on the various expressions and techniques Adichie used to make her speech impressive.
    
Click here to download  possible discourses based on the lesson "Project Tiger"
Click here to download Appreciation of the  Poem " Girl's Garden
Click Here to download Notes based on the lesson "Blowin' in the wind "
APPRECIATION OF THE POEM "MOTHER TO SON 
DISCOURSES BASED ON THE LESSON - VANKA - STD 10 - UNIT 1
SSLC RESOURCES  2018 BY JISHA K GBHSS TIRUR 
SSLC REVISION PRACTICES FOR A+ LEARNERS - JISHA K 
POSSIBLE CHARACTER SKETCHES FOR CLASS 10 BY JISHA K
Click Here to download theme based discourses for SSLC Students  
Click Here to download Profile Practice worksheets for under achievers- JISHA 
Drafting Letters -Sample letters and worksheets- JISHA K
Click Here to download practice work sheets for drafting notice and fill in the blanks using the correct words - JISHA K
Click Here to Download Profiles of Eminent Personalities
Click Here to download Summary of the Lesson The School Boy 

Click Here to Download Discourses based Unit 4 and 5 
Possible Discourses based on the lesson "Adolf"
Study note - The best investment I ever made
Study note on  the story - Two Brothers
Adichie's speech - A write up on Public Speaking 
An appreciation on the poem  The ballad of father Gilligan
Announcement - An activity related to the lesson "Two brothers " 

CLICK HERE TO DOWNLOAD QUESTIONS FOR COMPREHENSION FOR THE POEM  - THE SCHOOL BOY - BY JISHA K
ANALYSIS OF THE POEM POETRY BY NERUDA BY JISHA K
POSSIBLE DISCOURSES BASED ON THE LESSON ADOLF BY JISHA K
SUMMARY OF THE POEM SCHOOL BOY  BY JISHA K

Click here to download the write up based on The Danger of a single Story.
CLICK HERE TO DOWNLOAD  - DETAILED ANALYSIS OF THE SONG "BLOWIN' IN THE WIND 
Click here to download discourses based on the lesson project Tiger - Std 10 - English - Unit 2 
Click Here to download the discourses based on the lesson "The Snake and the mirror"  
Click Here to Download Appreciation of the Poem - Mother to Son
Click Here to Download Appreciation of the Poem - Girl's Garden 

CLICK HERE TO DOWNLOAD DISCOURSES BASED ON THE LESSON VANKA
QUESTION PAPERS
MUKULAM - ENGLISH QUESTION PAPER 2019
MUKULAM - ENGLISH QUESTION PAPER 2018
SSLC PRE MODEL EXAM  2019 QUESTION PAPERS - MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM BY KRITHI
ANSWER KEYS OF PRE MODEL EXAMS ALL SUBJECTS 
SSLC EXAM MARCH 2018 - QUESTION PAPERS AND OFFICIAL ANSWER KEYS

SSLC MODEL EXAM 2017 QUESTION PAPERS AND ANSWER KEYS

SSLC MODEL EXAM 2018 - QUESTION PAPERS AND ANSWER KEYS 

STUDY MATERIALS FROM NEWS PAPERS 2019

MADHYAMA VELICHAM

STUDY MATERIALS FROM NEWS PAPERS 2018

PADHIPPURA ENGLISH
VIDYA ENGLISH
PADAMUDRA ENGLISH
DEEPIKA ENGLISH
DESHABHIMANI
KERALA KAUMUDI 
VIDYAPRABHATHAM

No comments: